W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Program partnerski

Regulamin Programu Partnerskiego RCU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2017r.

I. Zasady ogólne Programu Partnerskiego RCU 

1. Regulamin organizowanego przez RCU Ubezpieczenia Sp. z o. o. Sp. k. Programu Partnerskiego RCU (zwanego dalej “Programem”), przeznaczonego dla Stałych Klientów RCU, zawiera warunki i zasady uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a RCU Sp. z o. o. Sp. k. (zwaną dalej „RCU”), jako jego Organizatorem.
2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Jeżeli uczestnik Programu, naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem dostępu do konta Programu lub odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które podadzą dane wymagane w procesie rejestracji, tj. imię, nazwisko, numer pesel adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Osoby współpracujące z RCU, w tym również pracownicy nie mogą uczestniczyć w Programie podczas pracy w placówkach RCU.
4. RCU zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.RCU.pl oraz w korespondencji elektronicznej lub poprzez sms jeżeli Uczestnik udostępnił adres mailowy albo nr telefonu. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany. 
5. RCU może wyłączyć poszczególne punkty partnerskie RCU z Programu. Za zawarcie ubezpieczenia w takich punktach partnerskich RCU nie można uzyskać Punktów. Punkty partnerskie RCU uczestniczące w Programie są oznakowane logo Partner RCU oraz dostępne na www.RCU.pl. 

II. Warunki przystąpienia, karta RCU

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, osoba, która chce przystąpić do Programu, zbierać punkty RCU (dalej zwane Punktami) w zamian za zawarcie ubezpieczenia lub przekazanie skutecznego polecenia (Przez skuteczne polecenie definiuje się przekazanie kodu polecenia innej osobie, na który to kod nowy uczestnik musi się powołać przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia)  powinna spełnić łącznie następujące warunki: (a) zarejestrować się na koncie Programu dostępnego pod adresem www.RCU.pl/program-partnerski lub wypełnić formularz w jednym z Punktów Partnerskich uzupełniając wymagane dane, (b) zaakceptować Regulamin Programu.
2. Uczestnik może zamienić Punkty zgromadzone na koncie na Nagrody lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną, na stronie internetowej www.RCU.pl/program-partnerski, w Punktach Partnerskich RCU, ulotkach wydawanych przez RCU oraz innych materiałach wydawanych przez RCU.
3. Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane Punkty tylko po złożeniu zamówienia przez stronę internetową http://www.RCU.pl/katalog-nagrod oraz akceptacji Regulaminu Sklepiku. Poprzez rejestrację konta Programu, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez RCU w celach związanych z realizacją Programu swoich danych osobowych podanych RCU jako organizatorowi Programu. Dane będą służyć identyfikacji Uczestnika, oraz w celach kontaktowych związanych m. in. z wyjaśnianiem reklamacji lub realizacją zamówień Nagród.
4. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych. Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail, poprzez sms na podany numer, poprzez aplikacje internetowe lub pocztą, na wskazany w zgłoszeniu adres, informacji handlowych, w tym informacji o promocjach objętych Programem.
5. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o zmianach w danych zawartych w zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej www.RCU.pl lub telefonicznie w BOK lub w Punkcie Partnerskim w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.
6. Każdy z Uczestników posiada indywidualny numer Karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie, inne niż osoba do której karta została przypisana. RCU zastrzega sobie prawo unieważnienia Punktów zdobytych na Kartę przez osobę inną niż uprawniony do niej Uczestnik. 
7. Karta zostanie wydana w terminie do 30 dni roboczych od daty przystąpienia do Programu RCU.
8. Karta  stanowi własność RCU.
9. Karty są przekazywane Uczestnikom nieodpłatnie.
10. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej karty.
11. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
12. Karta  nie jest zbywalna i nie można jej przekazywać osobom trzecim.
13. RCU ma prawo wydawać karty Programu Partnerskiego RCU o różnej szacie graficznej, w tym umieszczać na nich logo poszczególnych Partnerów programu.

III. Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty.

1. O każdym przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić BOK. Spersonalizowana Karta zostanie zablokowana, a w jej miejsce zostanie wydana nowa Karta na tych samych zasadach. 
2. Karta może także zostać zablokowana w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym, o czym RCU zawiadomi Uczestnika.
3. RCU nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia karty, jeżeli Uczestnik nie zgłosił tego faktu. RCU przejmuje odpowiedzialność za zablokowanie Karty po 24 godzinach od chwili zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty.
4. Zablokowanej Karty  nie można dalej używać. W razie odnalezienia zablokowanej Karty Uczestnik powinien skontaktować się z BOK celem podjęcia dalszych kroków.
5. Doręczenie duplikatu Karty  powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od chwili zgłoszenia zagubienia lub kradzieży Karty w BOK, a w przypadku Kart  uszkodzonych - od chwili zgłoszenia uszkodzenia albo od chwili doręczenia uszkodzonej karty do BOK na adres ustalony telefonicznie lub mailowo.
6. Posiadacz Karty  może skorzystać z wymiany karty najwyżej 3 razy. RCU ma prawo każdorazowo badać zasadność wymiany Karty. 

IV. Korzystanie z Karty

A. Gromadzenie Punktów na Karcie
1. Punkty  można zdobywać poprzez zakup ubezpieczeń w Punktach Partnerskich RCU lub skuteczne polecenia zrealizowane w placówkach opublikowanych na stronie www.RCU.pl/oddzialy.
2. Punkty  za zakupy dokonane w Punktach Partnerskich są zapisywane w systemie informatycznym  automatycznie.
3. W Programie Partnerskim RCU występują dwa rodzaje punktów: Punkty ZAMROŻONE oraz Punkty AKTYWNE. Szczegółowe regulacje dotyczące naliczania punktów oraz zmiany ich statusów zapisane są w Regulaminie Sklepiku.
4. Uczestnik może korzystać tylko z punktów posiadających status AKTYWNE.
5. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami  mogą być rozpatrywane tylko w BOK w terminie do 30 dni od daty zakupu.
6. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania Punktów (np. oferty partnerskie, promocje) RCU poinformuje Uczestników za Punktów Partnerskich, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.
B. Punkty dodatkowe
Wszystkie Punkty przyznawane w BOK („Punkty dodatkowe”) pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika.
C. Wymiana Punktów na Nagrody
1. Punkty  mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej „Nagrodami”) wyszczególnione w Katalogu, tylko na stronie internetowej Programu. Nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę.
2. Zamówienia na Nagrody są realizowane zgodnie z oznaczeniami przy Nagrodach lub zgodnie z informacjami dotyczącymi tych Nagród.
3. Odbiór Nagrody, może nastąpić w jednym z Punktów Partnerskich po wcześniejszym jego wybraniu oraz po uzyskaniu informacji o wpłynięciu zamawianej Nagrody do wybranego Punktu Partnerskiego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na dane adresowe wskazane w formularzu zamówienia.
4. Przedstawiony w katalogu asortyment Nagród może ulegać zmianom. Zamówienia będą realizowane w miarę dostępności Nagród, do wyczerpania ich asortymentu. W momencie składania zamówienia Uczestnik może zostać poinformowany o ograniczonej dostępności towaru. Wówczas realizacja zamówienia będzie kontynuowana po potwierdzeniu przez RCU dostępności Nagrody.
5. RCU zachowuje możliwość udostępniania za Punkty innych Nagród, niefigurujących w Katalogu, a objętych promocją. RCU ma także prawo prowadzić promocje związane ze sprzedażą określonych towarów lub usług, w ramach których Punkty mogą być wymieniane na rabaty na towary lub usługi objęte promocją. O warunkach takich akcji informuje on Uczestników za Punktów Partnerskich RCU, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.
6. Odbiór Nagrody w Punktach Partnerskich będzie możliwy dopiero po uzyskaniu odpowiedniego statusu zamówienia. 
7. Możliwe Statusy zamówień:
NOWE (1/4) - Zamówienie wpłynęło do systemu i oczekuje na realizację.
W REALIZACJI (2/4) - Zamówienie zostało zatwierdzone do realizacji.
GOTOWE (3/4) - Zamówienie zostało skompletowane. Jeśli została wybrana opcja odbioru osobistego - towar jest gotowy do odebrania. Jeśli wybrano opcję wysyłkową - oznacza to, że zamówienie oczekuje na wysłanie do klienta.
ZREALIZOWANE (4/4) - Zamówienie zostało odebrane lub wysłane. Jeśli kupujący wybrał dostawę kurierem, otrzyma informację o swoim numerze listu przewozowego - dzięki któremu ma możliwość śledzenia przesyłki na stronie firmy kurierskiej.
ANULOWANE - Zamówienie zostało anulowane i nie zostanie zrealizowane.
8. RCU realizuje dostawy w terminie 14 dni roboczych, o ile nie zostanie ustalony inny termin dostawy. RCU zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagrody w magazynie spowodowanego przyczynami niezależnymi od RCU.
9. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem Nagrody przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością Nagrody, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku.  Kwota ta ulega automatycznie pobraniu przez RCU na poczet należnego podatku  i zostaje odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego.  Uczestnik otrzymuje Nagrodę wolną od dodatkowych obciążeń.
10. W przypadku Nagród związanych z usługami o charakterze lokalnym, np. biletów wstępu do określonych placówek kulturalno-rozrywkowych, RCU zastrzega sobie prawo udostępniania tych Nagród wyłącznie w wybranych Punktach Partnerskich RCU, położonych w pobliżu miejsca świadczenia tych usług.
D. Zwroty i reklamacje
1. Uczestnik przy składaniu każdego zamówienia otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres e-mail zgłoszony w Programie Partnerskim RCU. Powołanie się  na numer zamówienia przesłany w wiadomości e-mail, dostępny również w zamówieniach Programu Partnerskiego RCU jest warunkiem zbadania sprawy przez BOK.
2. Uczestnik ma prawo nie przyjąć przesyłki uszkodzonej w transporcie, przy czym powinien wówczas w możliwie najszybszym terminie powiadomić BOK o przyczynie nieprzyjęcia przesyłki.
3. Prawo zwrotu zamówionej Nagrody przysługuje Uczestnikowi w przypadku jej uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem, w tym także niekompletności lub wady. W celu złożenia reklamacji Uczestnik powinien w ciągu miesiąca od daty otrzymania przesyłki, a w przypadku wady Nagrody w terminie miesiąca od stwierdzenia wady, skontaktować się z BOK.
4. Nagrody  posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej
E. Nieprzepisowe konta i Punkty
1. Konto Programu Partnerskiego uważa się za nieprzepisowe, jeżeli zostało założone w oparciu o nieprawdziwe dane. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez BOK konto Programu Partnerskiego jest blokowane do czasu wyjaśnienia. Jeśli do takiego konta została wydana Karta zostanie ona zablokowana w celu wyjaśnienia.
2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są te, jeżeli podstawą zapisu były transakcje zakupowe niedokonane przez Uczestnika na którego koncie znalazły się Punkty, lub też, jeżeli Punkty zostały zgromadzone w inny sposób, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
3. RCU ma prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył Punkty lub Kartę w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia karty oraz zgromadzonych na niej Punktów.

V.  Działalność Biura Obsługi Klientów

1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem Kart Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie lub drogą korespondencji od BOK. Pracownicy BOK zajmują się też sprawami blokowania Kont Programu Partnerskiego RCU pytaniami i reklamacjami odnośnie Kont Programu Partnerskiego RCU oraz wszelkich operacji dokonywanych na Kontach Programu Partnerskiego RCU. Pracownicy zajmują się również wszelkimi operacjami związanymi z przypisanymi do Kont Programu Partnerskiego Kartami.
2. W interesie ochrony danych Uczestników Programu oraz bezpiecznego stosowania Kart, BOK w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady przez Uczestnika ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika w zakresie danych podanych przez niego w związku z przystąpieniem i korzystaniem z Programu. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika BOK nie jest zobowiązany do obsługi zgłaszającej się osoby.
3. Jeżeli pracownik BOK uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla prośby zgłoszonej telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby ustnej w formie pisemnej.
4. Uczestnik może upoważnić na piśmie inną osobę do reprezentowania go w kontaktach z BOK. BOK w razie wątpliwości może zażądać osobistego kontaktu z uczestnikiem albo pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.

VI. Oferta Nagród

1. Aktualna oferta Nagród dostępnych dla uczestników Programu zamieszczona jest na stronie internetowej programu: www.RCU.pl (Katalog Nagród) oraz ewentualnie w innych materiałach reklamowych.
2. Nagrody z Katalogu są wydawane wraz z takimi akcesoriami, które są wyszczególnione w opisie Nagrody umieszczonym w Katalogu Nagród. W przypadku braku opisu w skład Nagrody mogą nie wchodzić takie akcesoria jak np. baterie.
3. Nagrody figurujące w katalogu są do dyspozycji w miarę posiadanych zasobów. RCU zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Nagród z katalogu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej; nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
4. RCU ma prawo wycofania z katalogu Nagród wadliwych.
5. RCU ma prawo wprowadzić promocyjne wartości punktowe w przypadku wybranych Nagród promując w ten sposób określony sposób wymiany Punktów na nagrody. Oferta może być ograniczona w czasie.

VII. Ważność Kart i Punktów

1. Jeśli klient zgłosi do BOK rezygnację z Programu Partnerskiego, RCU zablokuje dostęp do Konta Programu Partnerskiego RCU, wraz z wyzerowaniem zdobytych punktów. Jednocześnie z blokadą konta zostanie zablokowana karta Klienta 
2. Wszelkie rezygnacje mogą być kierowane do BOK tylko w formie pisemnej.

VIII. Zmiany i likwidacja Programu

1. RCU może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu.
2. Obwieszczenie zakończenia Programu będzie przez  RCU wystawione na wszystkich Punktach Partnerskich biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki  zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.
3. Po zakończeniu Programu Punkty nie mogą być  gromadzone ani wymieniane na Nagrody.
© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone przez RCU